5 eenvoudige uitspraken over Gegalvaniseerde tackernagels Uitgelegd

Please aanraking the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

De aannemer neemt tijdig contact op met de distributiemaatschappij teneinde een installatie te laten keuren en een definitieve aansluiting conform de voorschriften betreffende een maatschappij te laten uitvoeren. Een plaatselijke distributiemaatschappij is Pidpa, tel. 0800/ optie 4. Toepassing Overeenkomstig uitstippelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 181

Zij worden geleverd en geplaatst betreffende inbegrip van de handgrepen, straalbrekers (schuimstraalmondstuk), de nodige fittingen en koppelstukken voor aansluiting op de buizen, bijhorende verchroomde rozetten, alsook al die in dit bijzonder bestek voorziene toebehoren, zoals bijhorende terugslagklep, slangkoppeling, Een passende locatie aangaande het aansluitpunt dient te worden ingesteld op een maatvoering en voorziene regio betreffende het toestel, het patroon van eventuele wandafwerkingen, e.d.,. Een kranen worden op een dichte en volkomen vaste wijze gemonteerd. Al die verbruikpunten daar waar hemelwater toegevoerd wordt, horen te voorzien geraken aangaande een sticker ofwel aanduiding betreffende een vermelding: 'Géén drinkwater'. Dienstkranen die buiten worden opgesteld ofwel welke door kids kunnen worden aangewend, bestaan te voorzien met een demonteerbare hendel dienstkranen - gevelkom / buitenkraan FH st Het betreft het bezorgen en posten met ons vorstvrije dubbele dienstkranen op de buitengevel. De eenheidsprijs omvat behalve dit eigenlijke stuk: een kokers en/of de doorboring van dit metselwerk of overige elementen de buisleiding die een muurkom verbindt betreffende een afsluitkraan met aftapkraan Portiersgebouw containerpark Boom 191

Een minimale diameter met een beschadiging bedraagt 10 mm ofwel dit product van lengte x hoogte met enige andere beschadiging bedraagt verdere dan 100 mm². Voor ons steekproef, buiten een fabriek, van 100 stenen moeten minimaal 90 stenen aanwezig zijn betreffende één onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop. Het aantal bakstenen betreffende fouten mag niet groter bestaan dan 10%. Geraken zodra fouten beschouwd: De aanwezigheid van insluitsels welke door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak met een steen. Afschilferingen met een diameter minder dan twintig mm worden niet beschouwd als fouten. Een aanwezigheid in beide koppen ofwel één strek betreffende één ofwel verscheidene scheuren die meer zijn vervolgens 4/3 van een hoogte aangaande een steen en welke een scheurbreedte beschikken over 0,2 mm. Vanwege stenen die aangewend zullen geraken in herkenbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen betreffende fouten ook niet hoger zijn dan 5% en geraken scheuren in kop of strek betreffende een breedte 0,twee mm tevens mits fouten beschouwd dragende binnenmuur snelbouw/dikte 14 cm FH m3 Meting meeteenheid: ieder m³ meetcode: de lengte van een muren wordt gemeten in de as van een muren, voor kruisingen wordt een dikkere muur doorgemeten. Een hoogte wordt gemeten tussen een vloeren. Geen enig volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Is afgetrokken: openingen met ons oppervlakte groter vervolgens 0,30 m²; het volume met constructieve elementen zoals lateien, balken, zo deze uitzonderlijk gemeten worden. aard over overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Inzet Dragende binnenmuren Portiersgebouw containerpark Boom 90

De tegellijmen bestaan drager over ons CE-markering en antwoorden aan NBN EN Kleefstoffen vanwege tegels - Begripsbepalingen en voorschriften. Een stelproducten beantwoorden met: TV en tabel 12 wegens dunbed mortellijmen TV en tabel 12 vanwege dunbed synthetische, dispersie ofwel reactielijmen TV voor dikbed traditionele mortels Een voegproducten antwoorden aan TV en bestaan verenigbaar betreffende de plaatsingsmortel ofwel plaatsingslijm. Zij bevatten aangepaste toeslagstoffen teneinde ons perfecte waterdichtheid en een relatieve veerkracht te waarborgen. Voor een uitstekende kwaliteit moet een drinkwater/poeder verhouding betreffende een fabrikant strikt geraken gerespecteerd. De met te wenden elastische kitten, overeenkomstig TV , zijn vrij met oplosmiddelen (nietzuurhoudende neutrale siliconen op fundering van polysiloxanen, polysulfiden, ). Ze polymeriseren compleet, bestaan krimpvrij, schimmelwerend en echt bestand anti reinigings- en oplosmiddelen (richtwaarden: Elasticiteitsklasse F 25 LM, Shore hardheid A , Rek tot breuk > 150%, Modulus voor 100% rek 0,4 N/mm2). Ze bestaan minstens bestand tegen temperaturen betreffende -40 tot C. Kleur: standaard wit, tenzij anders vermeld in de specifieke artikels. Hoek- en randprofielen beantwoorden aan TV Ons volledige cyclus monsters samen betreffende een technische documentatie over een mortels of lijmen en elastische kitten, wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. De uitvoering moet beantwoorden aan de voorschriften van TV 227 Muurbetegelingen 5 betreffende de muurbetegeling. In dit speciaal geraken een bepalingen over Betegeling in vochtige ruimten en randvoorwaarden overeenkomstig tabel 14 strikt opgevolgd. Zettingsvoegen in een tegeldrager moeten worden doorgetrokkken in de wandbetegeling in overeenstemming met TV Portiersgebouw containerpark Boom 163

53 werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM Al die vereiste middelen en prestaties teneinde de maten aangaande de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en de controle ervan door dit Bestuur geoorloofd te vervaardigen. Wegens een aannemer begint betreffende dit uitzetten, verwittigt hij de bouwheer hiervan minimum drie dagen op voorhand. Dit uitzetten over een bouwwerken op het terrein gebeurt via het aanbrengen aangaande voldoende referentiepunten en stevige merktekens. Een waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare manier vastgelegd geraken in overleg betreffende een architect. Dit niveau 0.00 is dit peil over een afgewerkte vloerpas betreffende een gelijkvloerse verdieping ofwel zoals aangegeven op een uitstippelen. Voor vastgestelde anomalieën op het terrein dien een aannemer zo nodig een afgeleverde bouwvergunning raadplegen en het Bestuur hiervan onmiddellijk op een hoogte stellen. Na het uitzetten nodigt een aannemer een opdrachtgever uit tot verificatie op dit terrein en het desnoods aanbrengen met de nodige verbeteringen in het bijzijn van een aannemer ofwel zijn gemachtigde. Het Bestuur dien bestaan akkoord over de uitgezette maten noteren in dit dagboek der werken. Pas vervolgens kunnen de funderingswerken aangevat geraken werfcoördinatie as-builtdossier PM Een aannemer levert de nodige asbuilt-plannen juiste Bestuur en de veiligheidscoördinatorverwezenlijking voor een opbouw van dit postinterventiedossier.

De werken omvatten: de voorbereiding met de werken, dit posten over een nodige stellingen, beschermingen, afdekzeilen, een levering en voorbereiding van alle materialen de uitvoering met dit gevelmetselwerk en een nodige beschermingsmaatregelen de nodige waterkeringen ter hoogte aangaande gevelaanzet, gevelopeningen en dakranden een aansluitingen met dakranden dit voorzien over een nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen een eventuele voegwerken, zettingsvoegen en afwerking dit gebeurlijk afwassen en/of afkrabben van de gevel alle meerwerken wegens het verwijderen aangaande uitbloeïngen het verwijderen over beschermingen en stellingen het opruimen en schoonmaken aangaande de bouwplaats. De aannemer treft een nodige voorzorgen teneinde een stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Deze verminderd een verpakking zo kort geoorloofd vanwege dit vermetselen. Alle muren geraken loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd. Men dien vermijden om te metselen voor temperaturen lager dan 5 C. Sowieso mag nimmer met bevroren materialen gemetseld geraken en mag nimmer op bevroren metselwerk nader gemetseld geraken. Segmenten betreffende dit metselwerk welke via vorst of overige invloeden beschadigd bestaan, horen te worden afgebroken en op kosten met een aannemer hermetst worden. Vers metselwerk dat blootgesteld wordt aan temperaturen lager vervolgens 5 C dien beschermd geraken betreffende isolerend materiaal. Zo gedurende de eerste 24 uur na het vermetselen blootstelling aan temperaturen tussen 0 C en -5 C denk wordt, moet men cement CEM I betreffende een hogere druksterkteklasse en verwarmd water toepassen. Dit kan zijn toegelaten antivries hulpstoffen te Portiersgebouw containerpark Boom 95

H. kunnen in het geval verrekend geraken met de hand betreffende een in de prijsopgave vermelde eenheidsprijzen. Een hoeveelheden betreffende de posten betreffende vermoedelijke hoeveelheden VH mogen niet gewijzigd geraken. Art.14 Informatie - aanvullend Via in te schrijven op die opdracht verklaart de inschrijver dat deze bij dit opstellen aangaande bestaan offerte rekening bezit gehouden met een verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden welke gelden op de plaats waar een prestaties geraken uitgevoerd. Art.16 Heffingen aanvullend/vervangend De eenheidsprijzen dienen te bestaan opgegeven excl. B.T.W. Voor IGEAN geldt dit B.T.W.-stelsel verlegd: Vrijstelling van BTW BTW verlegd - BTW- Wetboek, artikel 51, twee - K.B. nr.5, art.twintig, twee. Art.19 Zijn inbegrepen in de verkoopprijs aanvullend/wijzigend/vervangend Al die taken die uit hun aard afhangen aangaande of samenhangen betreffende deze welke in een opdrachtdocumenten bestaan beschreven, verder indien niet al die Gegalvaniseerde tackernagels werken nominatief in een samenvattende opmeting verhelpen. Bestaan daarenboven inbegrepen: - 5. Behoudens andersluidende bepaling in een opdrachtdocumenten bestaan inbegrepen in een eenheidsprijzen en globale prijzen van een opdracht wegens werken, al die onkosten, maatregelen en lasten welke inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht, met name : 4 in voorkomend geval, een maatregelen opgelegd via een regelgeving inzake protectie en gezondheid van een werknemers bij de uitvoering betreffende hun werk; Portiersgebouw containerpark Boom 22

104 26 STRUCTUURELEMENTEN Over BETON structuurelementen gewapend beton - algemeen Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen met een bovenbouw uitgevoerd in stortklaar ofwel geprefabriceerd gewapend beton algemeen stabiliteitsstudie PM STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR Een AANNEMER De levering gebeurt in overeenstemming met de bepalingen met art.4 twee over de bijlagen voor dit KB van tot bepaling aangaande de algemene uitvoeringsregels betreffende overheidsopdrachten vanwege openbare werken (Handige aannemingsvoorwaarden wegens overheidsopdrachten wegens een aanneming met werken, leveringen en services en wegens een concessies voor openbare werken). De kosten voor het verrichten aangaande de studie aangaande de betonconstructie bestaan inbegrepen in een eenheidsprijzen met een respectievelijke posten met dit speciaal bestek. Een werktekeningen met een ingenieur, welke door de aannemer belast wordt betreffende een stabiliteitsstudie, geraken wegens een aanvang over een desbetreffende werken en ten laatste een paar maanden na toekenning met een werken ter goedkeuring voorgelegd juiste werkbestuur.

78 De regio aangaande te voorziene uitsparingen is voorafgaandelijk via de architect aangegeven. Voor grote lengten is minimaal teneinde de 15 m ons verdeelvoeg uitgevoerd. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper ingeval niet over inzet): Vochtwerende isolatie: bij de draagvloeren is een vochtwerende laag aangebracht in overeenstemming met artikel PE Inzet vloerplaat betreffende dit volledige gebouw, gewapend met ondernet en bovennet met 150x150x8x8mm vochtwerende lagen - algemeen Een vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, handige funderingsplaten of platen op putten zijn uit één ofwel verscheidene waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/ofwel in de vloeropbouw. Een werken omvatten: de voorbereiding betreffende een ondergrond; de service en verwerking aangaande een materialen; de bezorging en plaatsing over de eventuele bevestigingstoebehoren; een eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. Materialen De dichtingsmaterialen bestaan bestemd wegens waterdichting betreffende horizontale oppervlakken. Ze worden gestapeld op ons beschutte regio. De vochtwerende lagen worden aangebracht overeenkomstig de via de architect getekende vloeropbouw. De vochtwerende lagen horen te spanningsvrij geplaatst worden op ons ondergrond die met een eerstvolgende voorwaarden voldoet: de ondergrond gaat droog zijn; deze zal afdoend vlak en vast bestaan; hij gaat vrij zijn met alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie,.

twee 3 Vloer - verwarming en koeling Biofloor Hoezo BIOFLOOR? GEWAARBORGDE KWALITEIT Klanten die kiezen een volledig Biofloor systeem genieten van een totale garantie van 10 jaar. SNELLE OFFERTEDIENST Dit Comap studiebureau staat tot de dienst teneinde vlug offertes op te stellen. LEGPLANNEN Op fundering met goedgekeurde offertes bezorgt een studiedienst betreffende Comap u dan ook gedetailleerde legplannen opgesteld betreffende een meest recente teken- en berekeningsprogramma s Biofloor is een breed en geïntegreerd collectie aan nauwkeurig uitgekozen producten en diensten wegens installateurs, architecten en studiebureaus.

Please aanraking the server administrator at webmaster@tackerplaza.nl to inform them ofwel the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

59 voorlopige aansluitingen meestal De aannemer voorziet een nodige voorlopige aansluitingen vanwege de nodige nutsvoorzieningen. Al die nodige formaliteiten, evenals de onkosten voor verbinding, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhouden voor een diverse voorlopige aansluitingen blijven compleet ten laste over een aannemer, tijdens dit ganse verloop van een werf. De aannemer dien tijdig contact opnemen betreffende de respectievelijke nutsmaatschappijen teneinde de aanvang en het verloop aangaande de werken niet te rekken. De aannemer dien er aan waken dat een installaties in overeenstemming zijn betreffende de reglementen over de distributiemaatschappijen. Indien gedurende een werken gebruik is gemaakt met bestaande of voorlopige aansluitingen op titel betreffende dit Bestuur, zullen een meterstanden bij een aanvang van een werken en bij een voorlopige oplevering geraken genoteerd. Alle onkosten (in overeenstemming met een tarieven bijvoorbeeld aangerekend via de leverende nutsmaatschappij) blijven ten laste aangaande een aannemer en zullen via dit Bestuur worden verrekend. Zo verschillende aannemers gelijktijdig of na hem op een bouwplaats dienen te werken, mag de aannemer verplicht geraken om een verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In het geval heeft een aannemer recht op een vergoeding vanwege dit ter plaatse laten betreffende bestaan materieel en voor dit gebruik. Het bedrag ervan is ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper zo niet met toepassing) De werken dienen te uitgevoerd geraken in bewoonde woningen.

223 Al die ophangingen en bevestigingen dienen dusdanig uitgevoerd te geraken dat er geen trillingsof contactgeluiden zicht mogen verspreiden. Inzet Al die ventilatiekanalen en toebehorende componenten ventilatiekanalen - proeven FH sog Collectieve kanaalnetten geraken met veel dichtheidsproeven onderworpen gedurende de uitvoering en voor oplevering in overeenstemming met een hieronder beschreven methode. Dit collectief kanalennet dient miniem te voldoen aan dichtheidsklasse C. Een aannemer zal een nodige proefattesten laten opmaken. Naar uitvoeringscoördinatie toe (uitbekleding aangaande leidingkokers) is rekening gehouden met de vereisten aangaande de uitvoering betreffende die lekproef ventilatiekanalen / toebehoren - doorgaans Dit betreft al die vereiste toebehoren die in dit kanalensysteem dienen te geraken voorzien bestaan betreffende dit oog op regeling, meting, hulpfuncties, brandbeveiliging, akoestiek, regelkleppen manuele regelkleppen voor ronde kanalen PM Regelkleppen vanwege het verkrijgen aangaande een constant volumedebiet en geluidsvrije luchtverdeling. De kleppen worden pro memorie in de lopende meters kanalen gerekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *